top of page
גלריה בית אהרון כהנא 2002

העבודות המוקדמות של ג'קרנדה קורי היו מרשימות בגודלן, בפרטיהן ובגווניהן.
במקום לנסות ליצור קשר עם העבר הזה, היא מבקשת בתערוכה הנוכחית להשמיע אמירה מסוג אחר על ידי הצגת מה שאפשר לכנות פסיפס אמנותי. 
על ידי גילוים מחדש כיצירות אמנות, יצירות אלו, תוך המשך לגישתה הקודמת של האמנית, רוכשים היבט אחר, כיוון אחר שאליו היא נוקטת את אותה מסורת.
זה בולט הן במידותיהם והן בקישוט הקוהרנטי שלהם, מארג חופשי לכאורה בחימר המגלה מיומנות יוצאת דופן.
הכלים הופכים לחפצים המהווים אתגר להתמודדות עם צורה, סיר, גודל וזיגוג.

התערוכה מציגה שורה של כלים שונים ומנוגדים.

bottom of page